รายงานงบทดลอง ประจำเดือน

รายงานงบทดลองประจำเดือน ต่างๆ

งบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 

 งบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 งบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2562

 งบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

งบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 งบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2562