ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

          ชื่อสถานศึกษา  “วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น”

ชื่อภาษาอังกฤษ  “Khonkaen Industrial And Community Education College”

ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่  172  หมู่ที่  3  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลชนบท  อำเภอชนบท

จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40180

โทรศัพท์    043 – 286218

โทรสาร     043 – 286031

เว็บไซต์    http://www.kknic.ac.th

อีเมล์    kknic06@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา   56  ไร่      –   งาน      –   ตารางวา

มีอาคาร    รวมทั้งสิ้น  33  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  206  ห้อง  ได้แก่

 1. อาคารอำนวยการ จำนวน               1     หลัง     22            ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 2. อาคารหอประชุม จำนวน                1     หลัง     1               ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 3. อาคารวิทยาศาสตร์ 1 จำนวน          1     หลัง     20      ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 4. อาคารวิทยาศาสตร์ 2 จำนวน          1     หลัง     20      ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 5. อาคารสำนักงานพยาบาล จำนวน     1     หลัง     2       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 6. บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน            1     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 7. อาคารบ้านพัก ผอ. จำนวน                     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี 2524
 8. อาคารบ้านพัก รองฯ     จำนวน        1     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 9. อาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน     1     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 10. อาคารบ้านพักนักการภารโรง 1 จำนวน  1  หลัง 1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 11. อาคารบ้านพักนักการภารโรง 2 จำนวน  1  หลัง 1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524
 12. อาคารร้านค้าสวัสดิการ จำนวน       1     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2527
 13. อาคารกาญจนาภิเษก 50 ปี จำนวน 1  หลัง 15      ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2534
 14. อาคารบ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน        1     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2534
 15. สนามฟุตบอล จำนวน                     1     หลัง     –        ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2535
 16. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาราชินี จำนวน      1  หลัง  5  ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536
 17. บ้านทรงไทยอีสาน 1 จำนวน           1     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536
 18. บ้านทรงไทยอีสาน 2 จำนวน           1     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536
 19. โรงเลี้ยงไหม จำนวน                      1     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536
 20. ป้อมยาม จำนวน                            1     หลัง     2       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536
 21. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี จำนวน  1  หลัง 33      ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536
 22. โรงงานช่างเชื่อม จำนวน                1     หลัง     2       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2537
 23. สนามบาสเก็ตบอล จำนวน              1     หลัง     –         ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2538
 24. อาคารบ้านพักครูคอนกรีต 2 ชั้น 6 ยูนิค จำนวน   1  หลัง    1  ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2538
 25. อาคารสำนักงานองค์การวิชาชีพ จำนวน    1  หลัง   2    ห้อง  ได้รับงบประมาณปี            2538
 26. อาคารบริหารธุรกิจ จำนวน             1     หลัง     22     ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2540
 27. ห้องน้ำนักเรียนนักศึกษา จำนวน     1     หลัง     10     ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2540
 28. โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1    หลัง     –         ห้อง  ได้รับงบประมาณปี 2542
 29. อาคารวิทยบริการ จำนวน               1     หลัง     10      ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2544
 30. อาคารโรงอาหาร จำนวน                1     หลัง     1       ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2545
 31. โรงจอดรถครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน   1  หลัง             1     ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2545
 32. อาคาร 5                  จำนวน          1     หลัง     26      ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2553
 33. อาคาร 6  (หลังใหม่)     จำนวน      1     หลัง     –        ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2555
 34. อาคารโดมอเนกประสงค์ จำนวน     1      หลัง      –        ห้อง   ได้รับงบประมาณปี 2560

 

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    :   สีแดงเลือดหมู – ขาว

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   ต้นตะแบก

อักษรย่อของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  วก.ขก.